Obchodní podmínky Tiskařský velkoobchod

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro objednávky výrobu  tiskovin. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Provozovatel) a kupujícího (Zákazník).

Prodávající = Provozovatel
Kupující = Zákazník

I. Charakter Zboží

„Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Zasláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky Provozovatelem.
 3. Místem dodání Zboží je adresa uvedená Zákazníkem.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka zaplacením kupní ceny.

III. Úhrada kupní ceny

 1. Závazně objednané Zboží musí být uhrazeno převodem na základě zaslaných kontaktních údajů od zákazníka. Ihned po finálním potvrzení objednávky. Faktura musí být uhrazena v termínu splatnosti, a to tak, že nejpozději v den splatnosti  musí být částka připsána na účet Provozovatele. V takovém případě bude Zboží odesláno spediční firmou PPL.
 2. Pokud datum splatnosti připadá na státní svátek, musí být platba připsána na účet Provozovatele nejpozději poslední pracovní den před datem splatnosti.
 3. Při úhradě musí být uveden správný variabilní symbol a uhrazena přesná částka dle faktury. Částečná úhrada není možná a nebude akceptována,  v takovém případě nebude Zboží vyrobeno do doby úhrady celé částky a po celkové úhradě bude vyexpedováno dle Obchodních podmínek.
 4. Zboží bude vyrobeno po úhradě faktury v plné výši.

 

IV. Doba dodání

 1. Zboží je odesíláno balíkem s termínem dodání následující pracovní den. Za tento termín odpovídá spediční firma.
 2. Pokud dojde k nečekaným a neovlivnitelným problémům s výrobou na straně Provozovatele, oznámí toto Zákazníkovi v nejkratším možném termínu a dohodnou se na náhradním termínu dodání. Provozovatel má v tomto případě právo expedovat.

 

V. Grafické podklady

 1. Akceptovatelný podklad grafik je formát PDF. Grafický podklad musí Zákazník vkládat s ořezovými značkami a 2mm spadem.
 2. Grafika do objednávky může mít od zvoleného rozměru odchylku +/-1%. Grafické podklady by měly mít pro kvalitní tisk rozlišení minimálně 30 DPI. Zákazník však v tomto případě musí počítat s horší kvalitu výsledného tisku.
 3. Požadovaná barevnost podkladů je CMYK (cyan-magenta-yellow-black). 
 4. Podklady musí odpovídat zvolenému rozměru. Při ořezávání je nutno sledovat hodnotu rozlišení DPI, aby tato neklesla pod hodnotu 15, doporučená hodnota pro tisk je 30 DPI a vyšší. Grafiky s DPI 15 - 29 jsou pro tisk méně kvalitní.
 5. Pokud Zákazník zadá do objednávky grafiku s nižším DPI, tedy DPI 15 - 29, je si vědom toho, že grafika může být v horší kvalitě, než je standardem. Při rozlišení blížícímu se hodnotě 15 DPI se mohou objevovat i viditelné čtverečky.
 6. Zákazník vložením grafik nese zodpovědnost za to, že u jím vkládaných grafik nejsou porušována autorská práva

VI. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané Zboží v termínu dle Obchodních podmínek na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že Zákazník Zboží neodebere.
 2. Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud Zákazník opakovaně neplní svůj závazek zaplatit kupní cenu a odebrat Zboží.
 3. Provozovatel má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Zákazníkem na novém plnění. V tomto případě vrátí Provozovatel zaplacenou kupní cenu zpět na účet Zákazníka.

 

 

VII. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané Zboží odesláno a nese odpovědnost za to, že na uvedené adrese bude Zboží převzato.
 2. Zákazník je povinen převzít objednané Zboží. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při zadávání objednávky, ještě před jejím závazným konečným potvrzením. Právo ke Zboží přechází na Zákazníka okamžikem řádného zaplacení kupní ceny.
 3. Zákazník je povinen při objednávce řádně zkontrolovat fakturační údaje a dodací adresu. Pozdější úprava fakturačních údajů není možná.
 4. Zákazník má právo stornovat objednávku, pokud Zboží ještě není přijato do výroby, v opačném případě není storno objednávky možné a Zákazník musí objednané Zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 5. Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tento požadavek na adresu Provozovatele písemnou formou.

VIII. Reklamace

 1. Reklamaci lze uplatnit dle platných právních norem.
 2. Reklamaci lze uplatnit na:
  - dodané množství neshodující se s množstvím objednaným
  - vytištění jiné grafiky, než bylo objednáno
 3. Reklamaci nelze uplatnit na:
  - barevnou věrnost a proužkování nebo vlnkování u velkoplošného  tisku
  - odchylku výsledného rozměru v rámci tolerance
  Vyreklamované zboží zasíláme balíkem spediční firmou PPL. Poštovné v případě uznání reklamace není účtováno.

IX. Jiná ustanovení

 1. Jakýkoliv nesoulad těchto Obchodních podmínek s některou z platných zákonných norem, který by měly za následek neplatnost některé z uvedených částí Obchodních podmínek (odstavce nebo bodu), má za následek neplatnost pouze dané části, nikoliv neplatnost celých Obchodních podmínek. Ostatní části zůstávají v platnosti a jsou pro Provozovatele i Zákazníka závazné.

X. Platnost podmínek

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 13. Března 2017 a jsou závazné pro obě smluvní strany v aktuálním znění.